Rewolucja podatkowa – „Polski Ład” – Podatki, kto skorzysta? – projekt

           Minister Finansów chwali się zmianą którą przyniesie „Polski Ład”, podniesieniem progu podatkowego i kwotą wolną od podatku. Obecnie mamy kwotę wolną od podatku którą rozliczamy degresywnie tzn. im ktoś ma wyższe dochody tym kwota ta jest niższa, na dzień dzisiejszy kwota ta wacha się od 0 do 8000 zł, oraz próg podatkowy ustalony na wysokości 85.528 zł po przekroczeniu którego płacimy stawkę podatku w wysokości 32% a nie 17%.

Ustawodawca chciałby aby kwota wolna od podatku ma być dostępna dla wszystkich niezależnie od dochodów i wynosiłaby 30.000 zł rocznie, to bardzo duży wzrost. Natomiast próg podatkowy ma wzrosnąć do 120.000 i dopiero po przekroczeniu dochodu w tej wysokości opłacalibyśmy podatek w wysokości 32%.

Zmiana ta przede wszystkim dotyczyłaby osoby zatrudnione na umowach o pracę, cywilnoprawnych itp. oraz samych przedsiębiorców którzy nie wybrali rozliczeń w formie podatku liniowego.

W projekcie „Polskiego Ładu” znajdujemy tzw. ulgę dla klasy średniej, która jest ulgą tylko dla pracowników nie dotyczy przedsiębiorców. Wzór do jej obliczania jest bardzo skomplikowany a jest możliwość jej stosowania będą mieli tylko Ci podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskają ww. przychody kwalifikowane (zalicza się do nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy) w wysokości mieszącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł). W kwocie tych przychodów będą także uwzględniane przychody pomniejszane o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez pracowników-twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Obecnie małżonkowie którzy chcieli się razem rozliczać musieli pozostawać w związku małżeńskim cały rok podatkowy, po wprowadzeniu zmian w ustawach małżonkowie, żeby się wspólnie rozliczyć będą mogli zawrzeć związek małżeński również w trakcie roku podatkowego, za który chcą się wspólnie rozliczyć. Dalej jednak podatek liniowy i ryczałt będą wyłączać możliwość wspólnego rozliczenia, podobnie jak brak wspólności majątkowej małżeńskiej.

Poszerzy się również zakres ulg podatkowych. Polski ład ma wprowadzić następujące zmiany:

  • ulga podatkowa dla klasy średniej – opisana powyżej
  • rozszerzenie katalogu wydatków wchodzących w skład ulgi rehabilitacyjnej, możliwość odliczenia wszystkich wydatków poniesionych na przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia, możliwość odliczenia wszystkich zabiegów rehabilitacyjnych.
  • zmiany w sposobie odliczania ulgi na dziecko przez rodziców rozwiedzionych, pozostających w separacji.
  • ulga mieszkaniowa – sprzedając nieruchomość podatnicy mają mieć możliwość odliczenia w ramach tej ulgi jako wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe  wydatków na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość.
  • ulga na remont i konserwację zabytkowych nieruchomości – nowa ulga dotycząca właścicieli i współwłaścicieli zabytków nieruchomych, odliczeniu mają podlegać wydatki poniesione na: wpłaty na fundusz remontowy, koszty prac konserwatorskich, restauratorskie, roboty budowlane zabytku – odliczenia te nie będą mogły przekroczyć 50% poniesionych wydatków, oraz odpłatne nabycie zabytku nieruchomego i tu odliczenie nie będzie mogło przekroczyć iloczynu 500 zł i liczby merów kwadratowych powierzchni użytkowej ale nie więcej niż 500.000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.
  • ulga z tytułu inwestycji w alternatywne spółki inwestycyjne – z tej nowej ulgi będą mogli skorzystać podatnicy opłacający podatek liniowy lub podatek wg skali podatkowej, będą oni mieli możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania  50% wydatków poniesionych na nabycie udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej albo spółki kapitałowej gdzie spółka alternatywna posiada co najmniej 5 % udziałów, warunek to posiadanie tych udziałów przez co najmniej 2 lata. Maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym to 250.000 zł.
  • ulga dla Polaków powracających z zagranicy – z ulgi będą mogły skorzystać osoby które maja polskie obywatelstw, Kartę Polaka i przez ostatnie 3 lata nie miały rezydencji podatkowej w Polsce, które przez minimum 3 lata pracowały i mieszkały za granicą i które zdecydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. 

Dodaj komentarz