Rewolucja podatkowa – „Polski Ład” – ubezpieczenie zdrowotne – projekt

Projekt „Polskiego Ładu” ma na tą chwile 686 stron i zmienia 23 ustawy, niektóre z nich to zmiany w: PIT, CIT, Ryczałt, Karta podatkowa, VAT, ZUS społeczny i zdrowotny, KAS, Prawo przedsiębiorców.

Temat który wszystkich nas interesuje to składka zdrowotna od działalności. Na dzień dzisiejszy wynosi ona 381,81 zł z czego aż 328,78 zł podlega odliczeniu od podatku dochodowego, czyli pomniejsza nasze zobowiązanie podatkowe. Jak to będzie wyglądało po wprowadzeniu zmian przedstawię poniżej w kilku grupach podatkowych.

Składka zdrowotna obliczana na nowych zasadach nie będzie już możliwa do odliczenia od PIT, co wywoła dodatkowy wzrost obciążeń dla przedsiębiorców. 

  • Dla podatników rozliczających się z zastosowaniem 19% podatku liniowego, składka zdrowotna ma być obliczana jako 4,9% od dochodu z działalności gospodarczej, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia czyli ok. 270 zł, czyli w przypadku dochodu niższego niż minimalne wynagrodzenie mamy zdrowotne właśnie w tej wysokości. 
  • W przypadku podatników rozliczających się z zastosowaniem skali podatkowej, składka zdrowotna ma być obliczana jako 9% od dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów PIT jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia czyli ok. 270 zł.

Uwaga !!!! Jeżeli ktoś ma „kilka” działalności to łączy te dochody i oblicza z nich składkę zdrowotną.

  • U podatników rozliczających swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składka wyniesie 9% określonej podstawy.
  • przy przychodach rocznych do 60 tys. zł podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia – składka wyniesie 9% tej podstawy, czyli ok. 300 zł miesięcznie
  • przy przychodach rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia – składka wyniesie 9% tej podstawy ok. 500 zł miesięcznie
  • przy przychodach rocznych ponad 300 tys. zł podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia – składka wyniesie 9% tej podstawy czyli ok. 900 zł miesięcznie.
  • Przedsiębiorca rozliczający się na karcie podatkowej będzie płacić składkę w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia czyli ok. 270 zł miesięcznie. 
  • Osoby współpracujące będą opłacały zdrowotne w wysokości 9% od przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału czyli ok. 500 zł.

Zostaje zmieniony art.47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i otrzyma on brzmienie:

„Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową i inne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, nie później niż:

(…)

3) do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną;

4) do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek”

Na ta chwile nie wiemy co z podatnikami rozliczającymi się kwartalnie. Zgodnie z art. 98 jeżeli biuro rachunkowe jako osoba obowiązana w imieniu podatnika nie dopełni obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej podlega karze grzywny w wysokości 5.000 zł.

Na podstawie złożonego zeznania rocznego podatnik do 31 maja będzie zobowiązany złożyć roczne rozliczenie do ZUS. Zwrot nadpłaconych składek następują na wniosek podatnika złożony w ciągu miesiąca od upływu terminu na roczne rozliczenie – po tym terminie pozostaje bez rozpatrzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu nadpłaconej kwoty, po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie trzech miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania PIT za rok poprzedni.

Zmiany czekają również osoby pełniące funkcje powołania i otrzymujący z tego tytułu wynagrodzenie. Będą one podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu mają być włączone „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. Zmiana ta spowoduje iż członkowie zarządu, prokurenci, członkowie komisji rewizyjnych wynagradzani na podstawie uchwał nadal nie podlegaliby obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, ale byli by zobowiązani do odprowadzania 9% składki zdrowotnej, której podstawą wymiaru będzie wysokość wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania. Płatnikiem ZUS zdrowotnego ma być spółka.

Dodaj komentarz